Suraraita resewa

Antonio Neto rupi

Siia mira ukuntai paa:

-Jesuitaita taurasu kua nheenga, tauseruka nheengatu, te parana pixuna kiti arupi.

Ee, taurasu kua nheenga tauseruka “brasilica” u “lingua geral” te Amazunia pitera: ta ti tausika rio negro upe. Kua nheenga uri wa Tupi rupita usika mikiti kariwaita, asui regataoita rupi, umendari kuera wa kunha makuita irumu.

Maranta puranga yasikari suraraita resewara?

Nhanse aitenhaa ukiriaiwa kua “nheengatu”, maye yepe nheenga Brasil wara.

http://etnolinguistica.wdfiles.com/local–files/biblio%3Amagalhaes-1876-selvagem/magalhaes_1876_o_selvagem.pdf

Suraraita tauyumunha Brasil upe arire Grao-Para uyumuatiri Brasil irumu, 1823 rame. Nhaa tempu, kua imperio umundu siia mira umunha arama kua kariwa tauseruka “fortaleza” kariwa nheenga rupi. Ape, siia kariwa usu upuraki arama surara yawe.

Asui, kua suraraita umuturusu, mase imperio upurai umupawa siia maramunhaita uyupiru wa Brasil upe. Aite nhaa suraraita umanu wa siia mira pirasuwa. Aite nhaa suraraita uyuka siia makuita tendawa sui te maramunhaita amuita tetamawasu, maye usasa Guerra do Paraguai rame.

Umuyereu arama makuita suraraita rupi, yepe kariwa puxiwera serawa Couto de Magalhaes umunha yepe papera lingua geral resewara. Ae uputari umbue kua nheenga panhe makuita supe arama. Arire, kua makuita usu uyumbue kariwa nheenga. Aite kua apiga, Couto de Magalhes ukiriari kua “nheengatu”: nheeng + katu (nheenga puranga umuyereu arama makuita suraraita rupi).

Marese, mairame siia mira unhee paa nheengatu yepe nheenga Brasil wara, yande tenki yamanduari kua umbembeusawa, suraraita resewara. Maye taa makuita usasa, arire ainta uri te maramunhaita?

Kuaye, siia surara maku usu kua Guerra do Paraguai.

“Yasu yamunha kuaye. Tirame, yasu yayuká panhe makuita maye Argentina yawe. Yasu yaparawaka, nhanse aikue mukui parawakasa nhuntu.” Yawe umbeu Couto de Magalhaes yepe papera useruka “O selvagem” rese.

Yawe, siia makuita umanu Guerra do Paraguai irumu.

Surara Brasil waraita umukaturu makuita Brasil imperio sui. Marese, ta uriku siia kuasa makuita resewara. Aite nhaa suraraita ukiriari SPi yuìri. Marechal Rondon uyupiru kua SPi umundu arama makuita tawawasu kiti. Arire SPi, siia maku umuyereu “brasileiro” rupi.
Te uyi ara, ainta upuraki makuita ruaki. Ma, kuiri yakua maata tauputari makuita irumu: tauputari umuaiwa makuita!

https://www.youtube.com/watch?v=lwnDo1_4-IA

Ape, remaa katu!

Suraraita maye Couto de Magalhaes, Rondon yawe titaugustari makuita! Taupawa uputari makuita rendawa irumu. Tirame ti aikue maku iwi, kariwaita puxiwera upuderi ukiriari siia tapira, soja irumu. Amuita kariwa tausikari kuri itá uikuwa iwi wirupi.

http://agencia.fapesp.br/a_politica_indigenista_e_o_malogrado_projeto_de_aldeamento_indigena_do_seculo_xix/23471/

Asui 1964 rame, suraraita taurasu yawe. Taumanu siia makuita, maye maa nhaa mira serawa Waimiri Atroari.

Ape, kuiri aikue yepe surara uputariwa uike FUNAi upe. Kua ti puranga. Maa ta umunha yepe surara FUNAi pupe? Usu umunha yepeasu kuxima rame: umusemu makuita sendawaita sui…

https://www.youtube.com/watch?v=d4jB5zTJy_4

Ape, remaa katu suraraita irumu! Maku miraita taukua ana misionarioita ti puranga. Kuiri, yasu yasikari suraraita resewara. Tirame, taurasu umuaiwa siia mira…

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/06/1782194-funai-perde-23-do-orcamento-e-opera-so-com-36-dos-servidores.shtml

Siia maku mira, asui kariwaita titauputari yepe surara maye funai ruixawa yawe. inde ta, maite resendu?

https://docs.google.com/forms/d/1ihQKAKhP1MBT83LgN6b2Mgp16MvrXqrotlzr3FNSN4I/viewform?c=0&w=1

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s